සියලු ප්රවර්ග
EN

උපායමාර්ගික සහයෝගීතාවය

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව>උපායමාර්ගික සහයෝගීතාවය

උපායමාර්ගික සහයෝගීතාව

With the industrial orientation of "customized prefabricated green building envelope", beilida is a key high-tech enterprise in the national torch program and a national postdoctoral workstation, integrating r&d, design, production and installation.As an international GRC industry well-known enterprises, the company with the United States dupont, dow, Reckli Germany Wacker, Germany, Switzerland, west card, such as Japan, cage of multinational companies to establish a long-term business and technical cooperation relations, and become a domestic leading to British zaha. Hadid firm, British WAA architectural firm and other international famous architectural design institute (office) in GRC materials application field for successful cooperation building palisade structure of the supplier.The GRC envelope project for the 2014 youth Olympic Games conference center is a classic collaboration with the famous British designer zaha hadid.